Bat

Code English Name Latin Name Ref Qty/Box
1200 Batavian Batfish (L) Platax Batavianus (L) 260 6
1201 Batavian Batfish (M) Platax Batavianus (M) 260 12
1202 Batavian Batfish (S) Platax Batavianus (S) 260 24
1203 Long-finned Batfish (L) Platax Pinnatus (L) 261-2 6
1204 Long-finned Batfish (M) Platax Pinnatus (M) 261-2 12
1205 Long-finned Batfish (S) Platax Pinnatus (S) 261-2 24
1206 Orbiculate Batfish (S) Platax Orbicularis 262 24
1207 Round-faced Batfish (S) Platax Tiera (S) 263-7 24
1208 Round-faced Batfish (M/L) Platax Tiera (M/L) 263-7 9
1209 Orbiculate Batfish (M/L) Platax Orbicularis 262 24